Grup Balañá

Segueix-nos

Legal

1-INFORMACIÓ GENERAL

La pàgina web www.balanaenviu.com (d’ara endavant, la “Pàgina Web”) és titularitat de la companyia Edificios Y Espectáculos, S.L. (d’ara endavant, la “Companyia”), societat degudament constituïda i vigent segons la legislació espanyola, amb domicili social al Carrer Provença, 266 - 5 2, 08008, Barcelona (Espanya), amb C.I.F. B08176430 inscrita en el volum 1349, llibre 798, foli 77, fulla 9957 del Registre Mercantil de Barcelona i correu electrònic info@balanaenviu.com.

Així mateix, la Companyia actua sota la marca registrada BALAÑÁ EN VIU (d’ara endavant, “BeV”), una marca que engloba diferents teatres i espais dedicats a l’entreteniment.

2-OBJECTE

Aquesta Pàgina Web, propietat de la Companyia, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per la Companyia i, si escau, altres companyies englobades sota la marca BeV. Així mateix, la Pàgina Web ofereix l’accés als usuaris a un sistema de compra d’entrades d’espectacles, ofertes per companyies que actuen sota la marca BeV.

El present Avís Legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen a l'accés i ús general d'aquesta Pàgina Web per part de tots els usuaris, de manera que, l'accés i ús de la mateixa suposa la submissió i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

La Companyia es reserva la facultat de realitzar, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les disposicions d'aquest Avís Legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

Així mateix, l'accés a aquesta pàgina web es troba sotmesa a tots els avisos, condicions d'ús i instruccions posats en coneixement de l'usuari per la Companyia que substitueixin, completin i/o modifiquin el present Avís Legal.
 

3-ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB

3.1-Accés a la Pàgina Web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la Pàgina Web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, s’informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l'accés a la informació i les utilitats d'aquesta Pàgina Web no exigeix registre d'usuari previ. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d'informació i publicitat sobre el BeV (i.e., butlletí informatiu, estrenes, descomptes, últimes funcions, etc.). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades personals facilitats en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin i els perjudicis que l'ús d'aquesta informació pugui ocasionar a la Companyia o a tercers. Igualment, els usuaris es comprometen a notificar a la Companyia qualsevol canvi que es pugui produir en relació amb la informació i les dades personals comunicats.
 

La Companyia es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva Pàgina Web, a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, la qual cosa es comunicarà als usuaris. En conseqüència, la Companyia no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva Pàgina Web, en el cas que es presentin les causes anteriorment esmentades, i, per tant, en cap moment no es podran exigir responsabilitats a la Companyia en aquest sentit.

La Companyia queda legitimada per excloure l'ús de la Pàgina Web a un usuari concret, en cas de presumpta comissió, completa o parcial d'algun dels delictes o faltes tipificades en el Codi Penal vigent, així com de qualsevol actuació contrària a la bona fe o que pugui resultar perjudicial.

 

3.2-Ús de la Pàgina Web

La utilització de la Pàgina Web de la Companyia per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la Companyia posa a la seva disposició en aquesta Pàgina Web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en tot cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic.

Els continguts de la Pàgina Web són posats a la disposició dels usuaris per la Companyia com a informació pròpia o si escau, de tercers. D'aquesta manera, la Companyia posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la seva Pàgina Web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Quant als menors de catorze anys que vulguin fer ús d'aquesta Pàgina Web, aquests hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas, seran els responsables dels seus actes. No obstant això, la Companyia garanteix la protecció del menor en relació amb els continguts especialment destinats al públic familiar.

 

4-PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

4.1-Continguts

Tots els continguts d'aquesta Pàgina Web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, links (enllaços) i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de la Companyia o de les companyies que actuïn sota la marca BeV o, si escau, de tercers, tret que s'especifiqui el contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta Pàgina Web, així com els corresponents drets d’imatge, de titularitat de la Companyia o de les companyies que actuïn sota la marca BeV o de tercers.

Queda expressament prohibit l’exercici de qualsevol dret de propietat intel·lectual respecte als Continguts, per qualsevol mitjà o procediment, excepte els casos en què estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d'aquesta Pàgina Web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info@balanaenviu.com.


4.2-Enllaços des d'aquesta Pàgina Web

Els vincles d'aquesta Pàgina Web a pàgines web de tercers se subministren exclusivament com una utilitat per als usuaris, els quals, en fer ús d’aquests enllaços, surten de la Pàgina Web. Per tant, l'ús d'aquests enllaços porta als usuaris a pàgines web de les quals la Companyia no és titular ni, en cap, cas responsable jurídic.

 

5-RESPONSABILITATS

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la Companyia o tercers poguessin sofrir a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions particulars que siguin aplicables.

La Companyia no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l'accés a aquesta Pàgina Web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l'obligació de la Companyia de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

La Companyia no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta Pàgina Web i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat d’aquests.

 

6-PROTECCIÓ DE DADES

L’obtenció de dades personals a través de l’ús d’aquesta Pàgina Web està subjecte a la nostra Política de Privacitat. Pot consultar-se la mateixa a través d’aquest enllaç.

Així mateix, en el supòsit que l’usuari accedeixi al sistema de compra d’entrades de teatre i espectacles en viu, ofertes per altres companyies que actuen sota la marca BeV, s’informarà el mateix, durant el procés de compra, de la corresponent política de privacitat aplicable.

 

7-ÚS DE COOKIES

La utilització de Cookies a través d’aquesta Pàgina Web està subjecte a la nostra Política de Cookies. Pot consultar-se la mateixa a través d’aquest enllaç.

 

8-LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal està subjecte a la legislació espanyola vigent aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l'accés a aquesta pàgina web, les parts se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

CONDICIONS LEGALS DE COMPRA D'ENTRADES "ON-LINE" A TRAVÉS DEL WEB www.balanaenviu.com

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l'informem que vostè està formalitzant una transacció comercial amb la companyia CINES BALAÑA S.A. CINE TEATRO BORRAS, S.A., o METROPOLITAN, S.A., segons correspongui (d’ara endavant, la “Companyia”), societat degudament constituïda i vigent segons la legislació espanyola, amb domicili social al Carrer Provença, 266 - 5 2, 08008, Barcelona (Espanya), amb C.I.F. A-08135568 inscrita en el volum 6308, foli 52, fulla B-50222 del Registre Mercantil de Barcelona i correu electrònic atencioalclient@balanaenviu.com.

Així mateix, la Companyia actua sota la marca registrada BALAÑA EN VIU (d’ara endavant, “BeV”), una marca que engloba diferents teatres i locals dedicats a l’entreteniment.

La compra de l'entrada implica l'acceptació de les condicions generals en aquell moment. Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l'operació de compra d'entrades per part dels usuaris que procedeixin a l'adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a la/es entrada/es objecte de compra.

 

1-CARACTERÍSTIQUES GENERALS

La Companyia ofereix a qualsevol persona interessada la possibilitat d'adquirir entrades a través d'Internet per assistir als diferents espectacles que organitzi. Els usuaris d'Internet que accedeixen a aquesta plataforma de compravenda d'entrades, assumeixen voluntàriament i s'obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, als quals queden subjectes, i que tot seguit s'exposen.

 

2-FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA

Des del moment en què l'usuari cursi l'ordre de compra d'una o més entrades serà anomenat "COMPRADOR" i quedarà obligat com a tal davant la Companyia, que ostentarà la condició de venedor. La compra realitzada a través d'Internet pel COMPRADOR i que hagi estat rebuda per la Companyia té caràcter contractual vinculant.

El COMPRADOR ha d'emplenar correcta i completament les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l'ordre de compra serà confirmada per la Companyia, per correu electrònic o per altres mitjans sense demora, i des d'aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades ambdues parts al compliment del que s'ha acordat.

 

3-CONDICIONS GENERALS QUE REGEIXEN LA COMPRAVENDA D'ENTRADES A TRAVÉS D'AQUESTA PLATAFORMA

L'adquisició de la/es entrada/es representa l'acceptació, per part del COMPRADOR, de les següents Condicions Generals:

 1. L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. Tanmateix, la Companyia no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà la Companyia a privar l'accés al seu portador. En aquests casos, si no se li permet l'accés al recinte, la Companyia declina tota responsabilitat. És condició per a l'admissió disposar de l'entrada completa i en bon estat. L'entrada s'haurà de conservar fins a la sortida del recinte.
 2. El nombre d'entrades, el preu i la ubicació d’aquestes, serà escollit pel COMPRADOR en el procés de compra.
 3. En alguns casos excepcionals, la Companyia podrà canviar la ubicació en la qual es realitzi l’espectacle o realitzar canvis en les localitats escollides pel COMPRADOR. En aquests casos, la Companyia oferirà la devolució del preu de l’entrada al COMPRADOR.
 4. La compra d'entrades a través d’aquesta plataforma permet (i) imprimir l'entrada en el mateix moment de finalització del procés de compra (descarregant un arxiu PDF), o bé (ii) guardar l'arxiu al dispositiu electrònic. En situacions excepcionals, per motius tècnics i/o de seguretat, el servei d'enviament d’entrades podria fallar, en el cas, el COMPRADOR haurà de presentar-se en el recinte on se celebri l'espectacle, amb una antelació mínima d'1 hora abans l'esdeveniment, per a la recollida de la/es entrada/es. Per procedir a la recollida, el COMPRADOR haurà de presentar a les taquilles:

* La targeta de crèdit / dèbit amb la qual va fer la compra.

* El DNI / passaport del titular de la targeta de crèdit / dèbit.

* El resguard de l'operació de compra (i.e., confirmació de compra) enviat per correu electrònic.

 1. Una vegada adquirida l'entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l'esdeveniment, en aquest cas es procedirà el reemborsament en el termini de 30 dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació i en la forma especificada per la Companyia.
 2. L'adquirent pot sol·licitar el reemborsament en el termini de 15 dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per la Companyia, i presentant, en tot cas, justificant de compra. El transcurs del termini establert en el paràgraf anterior sense que el COMPRADOR hagi sol·licitat la devolució de l'import corresponent a les compres efectuades, s'entendrà com la renúncia per part d'aquest a la devolució dels imports que, si escau, puguin correspondre. En cap cas procedirà cap devolució més enllà dels terminis establerts.
 3. En qualsevol cas de devolució, la Companyia únicament reemborsarà l'import de l'entrada no essent responsable de qualsevol altra despesa com ara, a tall d'exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc.
 4. La impossibilitat del COMPRADOR d'assistir a l'espectacle per causes alienes a la Companyia i/o l'error en realitzar l'adquisició no seran motius vàlids per sol·licitar la devolució de l'import del preu de les entrades.
 5. La compra de les entrades es considera definitiva pel que es recomana que es verifiqui tant les dades de compra com les dades personals incorporades abans d'efectuar el pagament.
 6. La Companyia es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, i també la suspensió de l’espectacle.

Cal destacar que la Companyia no es farà responsable de les entrades venudes a través de canals no oficials, diferents d’aquesta plataforma.
 

4-CONDICIONS D'ACCÉS I ESTADA EN LES INSTAL·LACIONS DE L'ESPECTACLE

 1. La Companyia es reserva sempre el dret d'admissió. Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult responsable.
 2. Per raons de seguretat, en el moment d'accedir al recinte, els assistents poden ser registrats no permetent-se, en cap cas, l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent de seguretat en espectacles públics. Queden terminantment prohibides i, per tant, legitimaran la prohibició d'accés:
  • La introducció de begudes alcohòliques, armes, instruments susceptibles de ser utilitzats com a tals, bengales, focs d'artifici o objectes anàlegs.
  • La introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència.

- Trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics o substàncies anàlogues.

 1. La Companyia podrà negar l'accés o expulsar del recinte al portador de l'entrada en cas d'incompliment de les presents condicions o bé en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l'organització o personal del recinte.

La denegació de l'accés o expulsió també es podran dur a terme en el cas que, racionalment, es pugui preveure que la seva permanència en el recinte suposi una situació de risc o perill per al mateix portador o per als altres assistents a l'esdeveniment, responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys en materials.

 1. La Companyia es reserva tots els drets d'imatge i de propietat intel·lectual de l'espectacle, exceptuant que s’estableixi el contrari. Es prohibeix fer fotografies, amb flaix o sense, filmar o enregistrar. El portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer, de forma accessòria, en imatges efectuades dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús.


5-L'ÚS DE LES ENTRADES ADQUIRIDES

 1. La/es entrada/es adquirides en aquesta web han de ser custodiades fins al dia de l'esdeveniment. El COMPRADOR de l'entrada o la persona a nom de la qual es personalitza l'entrada, assumeix tota responsabilitat en cas de duplicitat, fotocòpia o falsificació d’aquesta, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir al recinte.
 2. La Companyia no es fa responsable de cap pèrdua, robatori d'entrades ni de cap pertinença personal.
 3. L'adquisició d'entrades no atorga al COMPRADOR el dret a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sortejos), si no és amb consentiment exprés i escrit de la Companyia. L'incompliment d'aquesta prohibició legitimarà BeV per a la inutilització de la/es entrada/es i l'inici de les accions legals que consideri oportunes per a la reclamació dels danys i perjudicis que tal conducta hagi pogut ocasionar a la Companyia.

 

6-DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’obtenció de dades personals a través de l’ús d’aquesta plataforma està subjecte a la nostra Política de Privacitat. Pot consultar-se la mateixa a través d’aquest enllaç.

 

7-LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La compravenda d'entrades que es porta a terme a través d'aquesta plataforma resta subjecta a la legislació espanyola vigent aplicable.

Per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en l'execució de la compravenda, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.